2016 Aralık Sayımız Çıktı

Sayı : 58 / Aralık 2016, Konu Başlığı : Güldeste

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Allah'ın Rahmeti ve Bereketi üzerimize olsun.

İslami hayat dergisi olarak bu sayımızda “Kadere İman Eden, Kederden Emin Olur,” kapak konusuyla huzurunuzdayız. Gün geçmiyor ki, akıl bulandıran fikir ve iddialar, evvelden beri doğru bildiğimiz, sımsıkı sarılmakla kimliğimizi oluşturduğumuz esaslar üzerine gölge düşürmesin. Bu sebeple Kuran-ı Kerim’de çok sayıda ayet-i kerime ile işaret edilen, Peygamber efendimizin kesin haberlerle şüphe duymamamızı istediği “Kadere iman,” hakikatini hatırlatalım istedik.

Kader, Allah-u Zülcelâl’in ilmi, iradesi ve kudretine dair bir mesele olduğu için insan aklını aşan bir mesele. Bununla beraber kadere iman etmenin ana çerçevesini çizmek mümkün.

İster istemez geçmiş kavimlerin batıl inançları, masal ve menkıbeleriyle karışmış bir kültür, İslam itikadının esaslarını doğru anlamamıza engel olabiliyor. Malum olduğu üzere geçmişte bu topraklarda yaşayan putperest milletlerde felek inancı vardı ve bu bizim de türkülerimize tesir etmiştir. “Feleğin sillesini yemek,” “feleğin oyununa gelmek,” gibi deyimler konuşma dilinde geçer. Sanki felek, rastgele dönerek şuna buna talih veya uğursuzluk getiren bir çemberdir. Bu sebeple de sık sık feleğe sitemler edilir. Hâlbuki bu batıl inançlar, bizim dinimizin esaslarına tamamen terstir.

İslam dinimizin itikat esaslarında büyük küçük demeden her şey, Allah'ın takdir ettiği ezeli bir plan ve programa göre meydana gelmektedir. Zaten zamanda meydana gelen hiçbir şey küçük değildir, büyük planın bir parçasıdır. Tesadüf gibi görünen küçük bir hadisenin daha sonra çok büyük işleri etkilediği görülebilir. İşte bu hakikate iman eden insan, gerçek huzuru bulur ve kendisi için takdir edilen hiçbir şey için şikâyet etmez, endişe çekmez.

Allah'ın takdirine gönülden teslim olmanın en önemli faydası, insanı dünyadaki nasibi konusunda rahatlatması ve bütün gayretini, asıl gayesine teksif etmeye yönlendirmesidir.

Allah-u Zülcelâl bizleri, gönlünü Mevlasına yöneltmiş, bütün çabasını Rabbinin rızasını kazanma yolunda sarf eden kullarından eylesin. Âmin.


Sayı : 58
Büyük Kapak